ROBERT SPIETH COLLECTION


Unknown Location
42
43
44
45
87
88
89
90
91
92
97
98
99
100
376- Kagi
377- Kagi
378- Kagi
380- Kagi
381- Kagi
382- Kagi
383 - Kagi
384 - Kagi
385 - Batangas
386 - Lipa
410 - Manila
411 - Candelaria Quezon
412 - Kokas
413 - Legaspi